Toiminnanohjaustaidot 8- ja 13-vuotiailla lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus

  • Mirkka Niemelä Helsingin Yliopisto
  • Marika Kuusisto Neuropsykologipalvelu Nelli
  • Anneli Kylliäinen Tampereen yliopisto
Avainsanat: toiminnanohjaus, kielellinen erityisvaikeus (SLI), kouluikäiset lapset, toiminnanohjauksen arviointi (BRIEF)

Abstrakti

Lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus (specific language impairment, SLI), puheen ja kielen kehitys viivästyy tai etenee muulla tavoin poikkeavasti muuhun kehitykseen nähden. Kielelliseen erityisvaikeuteen liittyy usein myös ei-kielellisiä vaikeuksia kuten motorista kömpelyyttä, tarkkaavuuden häiriöitä, toiminnanohjauksen ongelmia sekä aistisäätelyn vaikeuksia. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, eroavatko SLI lasten toiminnanohjaustaidot arkipäivän tilanteissa tavanomaisesti kehittyneiden lasten taidoista 8- ja 13-vuotiaana vanhempien ja opettajien arvioimana. Tutkimuksessa selvitettiin myös, eroavatko SLI-lasten toiminnanohjaustaidot seuranta-aikana 8- ja 13-vuotiaina. Tutkimuksessa käytettiin The Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF, vanhempien ja opettajien kyselylomakkeet) arviointimenetelmää. BRIEF:n avulla voidaan arvioida kouluikäisten lasten toiminnanohjausta ja sen osa-alueita vanhempien ja opettajien havaintojen perusteella ja se mahdollistaa toiminnanohjauksen arvioinnin lasten todellisissa arkiympäristöissä.

Tutkimus on osa laajempaa kielihäiriöisten lasten toiminnanohjaustaitoja selvittävää tutkimusta. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat TAYS:n seurannassa olleet 8-vuotiaat (n=22), joilla oli tai oli ollut SLI-diagnoosi. Vertailuryhmään kuuluvat iältään, sukupuoleltaan ja äidin koulutustaustalta vastaavia, tavanomaisesti kehittyneitä lapsia (n=22). Tutkimusaineisto koostui lapsille tehdyistä psykometrisistä testeistä (WISC-III ja NEPSY) sekä lasten vanhempien ja opettajien täyttämistä kyselylomakkeista (BRIEF). Tutkimus toistettiin viiden vuoden kuluttua lasten ollessa iältään 13-vuotiaita. Tässä tutkimusraportissa tuloksia tarkastellaan vanhempien ja opettajien täyttämien kyselylomakkeiden osalta sekä 8- että 13-vuoden iässä.

Tutkimus osoitti, että lapsilla, joilla on kielellinen erityisvaikeus (SLI) on heikkoutta toiminnanohjauksen taidoissa sekä 8- että 13 -vuotiaana. Tutkimuksen mukaan toiminnanohjauksen vaikeudet vaikuttaisivat olevan pysyviä kouluiässä. Tutkimuksessa tuli esille eroa vanhempien ja opettajien arvioinneissa siten, että vanhempien arvioinneissa SLI-lasten toiminnanohjaustaidoissa tuli esille tilastollisesti merkitseviä vaikeuksia vertailuryhmään nähden sekä 8-, että 13-vuoden ikäisenä, opettajien arvioinneissa tilastollisesti merkitseviä eroja vertailuryhmään nähden tuli esille 8- vuotiaana, mutta ei 13-vuotiaana.

Tutkimustulokset tukevat ajatusta kielelliseen erityisvaikeuteen liittyvistä toiminnanohjaustaitojen vaikeuksista suhteessa ikätovereihin sekä vaikeuksien pysyvyydestä kouluiässä. Tutkimustulokset ovat suuntaa antavia ja pitkittäistutkimusta tarvitaan lisää. Kliinisessä työssä SLIlasten toiminnanohjaustaitojen arviointiin ja tukemiseen on tärkeä kiinnittää huomiota.

Kirjoittajan esittely

Mirkka Niemelä, Helsingin Yliopisto

Neuropsykologipalvelu Nelli

Julkaistu
2020-11-15
Osasto
Artikkelit