Ohitusleikattujen potilaiden muistisuoriutuminen pitkän aikavälin (12 kk) seurannassa. Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Kirjoittajat

  • Minna Lempiäinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

Sepelvaltimotauti, ohitusleikkaus, muisti, kognitiivinen, neuropsykologia, pitkittäistutkimus, seuranta

Abstrakti

Ohitusleikkauksen tyypillinen jälkitilaoire on kognitiivisten toimintojen heikentyminen. Pitkäaikaisemmasta heikentymisestä on saatavilla vähemmän tietoa ja tieto on lyhytaikaisseurantoja ristiriitaisempaa. Heikentymän arvioinnissa on useita haasteita ja tutkimusmetodologian osalta yhtenä suurimpana ongelmana on pidetty vertailukelpoisten kontrolliryhmien puutetta.

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen avulla ohitusleikattujen sepelvaltimotautipotilaiden muistisuoriutumista uuden oppimiskyvyn osalta pidemmän aikavälin (12 kk) seurannassa. Toisena tarkoituksena oli tarkas-
tella tekijöitä, jotka voivat selittää pitkäaikaisseurannoissa saatuja tuloksia. Tietoa haettiin elektronisesti kolmesta eri tietokannasta ennalta määritellyillä hakusanoilla. Aineistolle ennakolta asetetut sisäänottokriteerit ohjasivat katsaukseen lopullisesti valikoituneiden kolmen julkaisun valintaa.

Tulosten perusteella ohitusleikattujen potilaiden muistisuoriutumisessa tapahtui pääsääntöisesti kohentumista 12 kuukauden seurannassa ennen leikkausta vallinneeseen tilanteeseen nähden. Ryhmien välisessä vertailussa ohitusleikattujen ja kontrolliryhmänä olleiden ei-leikattujen sepelvaltimotautipotilaiden välille ei 12 kuukauden seurannassa muodostunut merkittäviä eroja.

Katsauksen tuloksen perusteella ohitusleikkaus ei heikennä muistitoimintoja 12 kuukauden seurannassa. Pitkäaikaisen kognitiivisen heikentymän tausta on todennäköisimmin multifaktoriaalinen ja se voi liittyä myös taustalla olevaan valtimotautiin, ei niinkään itse leikkaukseen.

Kirjoittajan esittely

Minna Lempiäinen, Helsingin yliopisto

Siun sote

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-31

Numero

Osasto

Artikkelit