Virtuaalitodellisuus aivoverenkiertohäiriöpotilaiden visuospatiaalisten häiriöiden neuropsykologisessa kuntoutuksessa: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus.

Kirjoittajat

  • Riitta Eklund Helsingin yliopisto

Abstrakti

Virtuaaliset teknologiat tarjoavat uusia vaihtoehtoja aivoverenkierron häiriöiden jälkitilojen kuntoutukseen. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää systemaattisen kirjallisuuskatsauksen keinoin virtuaalitodellisuutta hyödyntävän kuntoutuksen toteutusta aivoverenkierron jälkeen esiintyvien visuospatiaalisten häiriöiden lievittämisessä sekä arvioida kuntoutuksen vaikutuksia. Kirjallisuushaku tehtiin joulukuussa 2017 Cochrane Library, PsychINFO, OvidMedline ja PubMed -tietokannoista. Lisäksi suoritettiin manuaalinen haku huhtikuussa 2018 viitteiden lähdeluetteloista ja Google Scholar-tietokannasta. Lopulliseen aineistoon valikoitui sisäänottokriteerien perusteella kahdeksan tutkimusta. Tutkimusten metodologinen laatu arvioitiin AMSTAR 2 sekä The Joanna Briggs –instituutin laatimia kriteerejä käyttämällä. Tutkimuksista yksi oli laadultaan heikko, kuusi kohtalaisia ja yksi oli korkeatasoinen. Tulokset osoittivat, että virtuaalitodellisuuteen perustuvilla menetelmillä voidaan lievittää aivoverenkiertohäiriöiden jälkeen ilmeneviä visuospatiaalisia oireita akuutissa, subakuutissa sekä kroonisessa vaiheessa. Virtuaalitodellisuuden käyttö perinteisen kuntoutuksen ohella voi edistää toipumista tehokkaammin kuin yksinomaan toteutettu tavanomainen kuntoutus. Viime aikoina tapahtuneesta teknologian nopeasta kehityksestä huolimatta virtuaalisten kuntoutusmenetelmien kliiniseen käytettävyyteen ja valintaan vaikuttavat tutkimustietoon pohjautuvien ohjelmistojen ja käyttäjäystävällisen teknologian heikko saatavuus. Toteutetun systemaattisen katsauksen aineistoon sisältyvät metodologiset ongelmat sekä tutkimuksen rajoitteet heikentävät tulosten yleistettävyyttä. Jatkossa tarvitaan laadukkaita satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia kuntoutuksen vaikutusten arvioimiseksi sekä virtuaalitodellisuuden kuntouttavien ominaisuuksien selvittämiseksi.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-05-31

Numero

Osasto

Artikkelit