Päätoimittajalta 3_2021

Kirjoittajat

  • Laura Hokkanen Helsingin yliopisto, Psykologian ja logopedian osasto

Abstrakti

Käsillä on Neuropsy Open -verkkojulkaisun järjestyksessä viides numero. Ensimmäisessä artikkelissa käydään läpi ajantasaista tutkimustietoa tyttöjen autismikirjon oireiden naamioinnista koulumaailmassa. Autismikirjon oireista kärsivät tytöt matkivat koulussa tyypillisesti kehittyneiden tyttöjen äänensävyä ja tapoja, joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Tämä aiheuttaa riskin diagnosoinnin ja tuen piiriin pääsemisen viivästymiselle. Toinenkin artikkeli liittyy koulumaailmaan ja tarkastelee lukivaikeuden ja korkeakouluopintojen etenemisen yhteyttä. Läpikäytyjen tutkimusten mukaan merkittävä osa opiskelijoista, joilla on lukivaikeus, suoriutuivat hyvin opinnoistaan. Lukivaikeuden riskiä akateemisissa opinnoissa etenemiselle voivatkin selittää päällekkäiset vaikeudet kuten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeudet, joita tulisikin aiempaa aktiivisemmin seuloa.

Kolmas artikkeli on poikkeus aiemmista siinä mielessä, että se on valmistunut kliinisen mielenterveyspsykologian erikoispsykologikoulutuksen lopputyönä. Erikoispsykologikoulutuksia järjestetään Suomessa kaikkiaan viidellä eri erikoisalalla, joista Helsingin yliopisto vastaa kahdesta: neuropsykologia ja kliininen mielenterveys. Muita ovat lasten ja nuorten psykologian, terveyspsykologian, ja työ- & organisaatiopsykologian erikoispsykologikoulutukset.

Nyt julkaistava artikkeli kuvaa HUS työkyvyntutkimuspoliklinikan arviointiprosessia keskittyen erityisesti neuropsykologin työnkuvaan, joka psykiatriassa sijoittuu kliinisen psykologin ja neuropsykologin välimaastoon. Moniammatillista yhteistyötä ja sekä objektiivisen että subjektiivisen tiedonkeruun merkitystä korostetaan. Myös Wagnildin resilienssi-kyselyn käyttökelpoisuutta arvioidaan.

Toimituksen valinnoissa on esillä kaksi väitöskirjaa, Alar Kaskikallion työ vaskulaaristen aivomuutosten yhteyksistä kognitiivisiin toimintoihin, sekä Kati Peltosen työ nuorten jääkiekkoilijoiden aivotärähdyksistä ja vamman lyhytaikaisista kognitiivisista vaikutuksista. Lisäksi kerrotaan viidestä gradusta, joista kaksi liittyy HUS tehohoitoyksikön ja HY:n yhteiseen RECOVID-projektiin, yksi laajaan psykoosipotilaiden SUPER-kohorttiin, ja yhdessä tarkasteltiin musiikin herättämiä omaelämänkerrallisia muistoja terveillä ikääntyneillä.

 

Laura Hokkanen
Kliinisen neuropsykologian professori
Helsingin yliopisto

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-11-30

Numero

Osasto

Päätoimittajalta