Lukivaikeuden yhteys opintojen etenemiseen korkeakoulu-opinnoissa - systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Anu Lehtinen Helsingin yliopisto

Avainsanat:

lukivaikeus, dysleksia, lukemisen- ja kirjoittamisen erityisvaikeus, opintojen eteneminen, opintomenestys, korkeakoulutus, yliopisto-opiskelija, korkeakouluopiskelija

Abstrakti

Lukivaikeus on yleisin oppimisen vaikeus ja korkeakouluissa opiskelee enenevässä määrin opiskelijoita, joilla on lukivaikeus. Lukivaikeuden ja opintojen etenemisen yhteyden tutkiminen on tärkeää, jotta korkeakouluopetuksessa voidaan kehittää oppimisympäristöä, opetusta ja ohjausta sekä yksilöllisiä ratkaisuja oppimisen ja opiskelun tueksi. Tämän systemaattisen kir-
jallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää lukivaikeuden yhteyttä opintojen etenemiseen korkeakouluopiskelijoilla.

Katsaukseen valikoitui kahdeksan tutkimusartikkelia. Valittujen tutkimusten mukaan lukivaikeus on riski akateemisessa opinnoissa etenemiselle. Yliopistolle lukivaikeuden tai muun oppimisvaikeuden ilmoittaneiden opinnot keskeytyivät todennäköisemmin, he suorittivat vähemmän kursseja ja heikommilla arvosanoilla kuin ne opiskelijat, jotka eivät olleet ilmoittaneet mitään haastetta tai tuen tarvetta. Tutkimuksissa lukivaikeuteen liittyvät tekijät, kuten lukemisen nopeus tai tarkkuus eivät selittäneet opinnoissa etenemistä. Tutkimusten mukaan kuitenkin merkittävä osa opiskelijoista, joilla on lukivaikeus, suoriutuvat hyvin opinnoistaan.

Tämän katsauksen perusteella lukivaikeuden riskiä akateemisissa opinnoissa etenemiselle voivat selittää päällekkäiset vaikeudet, kuten tarkkaavaisuuden ja toiminnanohjauksen vaikeus tai muut oppimisvaikeudet. Katsauksen perusteella suositellaan, että päällekkäisten vaikeuksien havaitsemiseksi opiskelijoiden oppimisvaikeuksia arvioitaessa ei seulota tai arvioida vain lukivaikeutta, vaan opiskelijan kognitiivista suoriutumista arvioidaan laajemmin. Lisäksi esitellään, minkälaisiin pedagogisiin seikkoihin olisi hyvä kiinnittää huomiota.

Kirjoittajan esittely

Anu Lehtinen, Helsingin yliopisto

Ludus Oy, Tutkimus- ja kuntoutuspalvelut

 

Tiedostolataukset

Julkaistu

2021-11-30

Numero

Osasto

Artikkelit