Lievästi kehitysvammaisten ja yleiseltä kognitiiviselta tasoltaan samanlaisten ei­-kehitysvammaisten nuorten väliset neuropsykologiset erot

Kirjoittajat

  • Riia Lindblom-Ikonen Neuropsykologinen kuntoutuskeskus Larmis

Avainsanat:

lievä kehitysvammaisuus, yleinen kykyprofiili, neuropsykologinen profiili

Abstrakti

Kehitysvammaisuuden diagnostisina kriteereinä on yli kaksi keskihajontaa keskimääräistä heikommat yleiset kognitiiviset taidot (ÄO<70) sekä huomattavat toimintakyvyn heikkoudet. Lievästi kehitysvammaisiksi luokitellaan henkilöt, joiden älykkyysosamäärä vaihtelee 50 – 69 välillä, ja joilla on lisäksi vaikeuksia adaptiivisissa taidoissa. Väestöstä noin 2%:n älykkyysosamäärä on alle 70,
kehitysvammadiagnoosin saaneita on Suomessa noin 0,8% väestöstä. Kehitysvammaisuuteen ei näytä liittyvän mitään tiettyä kognitiivisen ja neuro­psykologisen suoriutumisen profiilia, mutta eri oireyhtymille näyttäisi kuitenkin olevan yhteistä toiminnanohjauksessa ja muistin toiminnoissa ilmenevät ongelmat. Lievästi kehitysvammaisilla on todettu toiminnanohjauksen, kielellisen lyhytkestoisen muistin ja erityisesti työmuistin vaikeuksia. Tutkimuksissa koehenkilöt ovat olleet joko kronologiselta iältään vastaavia tai älykkyysiältään vastaavia. Tietoa mahdollisista eroista kehitysvammadiagnoosin saaneiden ja sekä yleiseltä älykkyydeltään että kronologiselta iältään samantasoisten ihmisten välillä ei ole.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kehitysvammadiagnoosin saaneiden ja sekä iältään että älykkyydeltään samantasoisten nuorten, joilla ei kuitenkaan ole kehitysvammadiagnoosia, yleistä kognitiivista sekä neuropsykologista kykyprofiilia. Lievästi kehitysvammaisten ryhmä (n= 18) koostui lapsuudessa kehitysvamma­diagnoosin saaneista Kehitysvammahuollon piirissä olleista nuorista, ja ei­-kehitysvammaisten nuorten ryhmä (n=27) tavanomaisissa kouluissa opiskelleista oppilaista. Ryhmiä verrattiin toisiinsa yleisen kykyprofiilin ja neuropsykologisten taitojen suhteen. Ryhmät eivät eronneet toisistaan älykkyysosamäärän suhteen. Kehitysvammadiagnoosin saaneet nuoret olivat johdonmukaisesti verrokkeja heikompia erityisesti kielellistä työmuistia ja prosessointinopeutta edellyttävissä tehtävissä. Pienestä tutkittavien joukosta huolimatta tämän tutkimuksen tulokset
osoittavat, että lievään kehitysvammaisuuteen liittyy erityisiä neuropsykologisia heikkouksia, jotka eivät selity yleisen kykytason heikkoudella tai viivästyneellä kehityksellä. Heikkoudet viittaavat enemmänkin eriytyvään, laadullisesti poikkeavaan kehitykseen. Kehitysvammaisten yleiseltä älykkyydeltään samantasoisia nuoria heikommat työmuistin ja prosessointinopeuden taidot viittaavat siihen, että näiden taitojen heikkoudet ovat keskeisiä kehitysvammaisuudessa ja kehitysvammaisuuteen liittyvissä toimintakyvyn rajoitteissa.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-08

Numero

Osasto

Artikkelit