Autismkirjon lasten lukutaito – systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Virpi Hämäläinen Coronaria Tietotaito Oy

Avainsanat:

Autismikirjo, autismi, Aspergerin oireyhtymä, lukeminen, dysleksia, hyperleksia

Abstrakti

Katsauksen tarkoituksena oli selvittää, poikkeaako autismikirjon lasten tekninen lukutaito tyypillisesti kehittyvien lasten lukutaidosta ja selittävätkö lukutaitoa samat taustataidot kuin verrokeilla. Tutkimusjulkaisuja aiheesta haettiin Ovid PsycINFO ja Ovid MEDLINE ­tietokannoista. Hakutulokseksi saatiin päällekkäisyyksien poistamisen jälkeen 477 tutkimusta. Näistä otsikon, abstraktin ja koko tekstin perusteella rajattiin katsaukseen mukaan ne 28 tutkimusta, jotka käsittelivät autismikirjon lasten lukutaitoa ja joissa oli mukana vertailuryhmä tai joissa autismikirjon lasten suoritusta verrattiin lukemistestien normitietoon. Tutkimustuloksissa oli laajaa vaihtelua. Osassa tutkimuksista autistien tekninen lukutaito ei poikennut tyypillisesti kehittyvistä verrokeista, mutta niistä 18 tutkimuksesta, joissa lapsia ei ollut vertaistettu minkään lukemisen osataidon suhteen, puolessa todettiin autisteilla puutteellinen lukutaito normatiiviseen taitotasoon nähden. Lisäksi kolmessa näistä tutkimuksista havaittiin laadullisia puutteita lukutaidossa tai tunnistettiin heikosti lukevien autistien alaryhmä. Katsauksen perusteella todettiin, että autismikirjon lapsilla on suurempi todennäköisyys lukemisen vaikeuksiin kuin tyypillisesti kehittyvillä lapsilla. On kuitenkin hyvin epäselvää, liittyykö kohonnut riski lukemisen vaikeuksiin autismikirjon häiriöön sinänsä vai selittyykö se autismikirjon kanssa rinnakkain esiintyvillä kognitiivisilla puutteilla ja muilla komorbideilla häiriöillä. Poikkeuksellisen taitavat lukijat olivat autismikirjon lasten joukossa enemmänkin poikkeuksia kuin että erittäin taitava lukeminen olisi heille tyypillistä. Varhainen lukemaan oppiminenkaan ei vielä tarkoita sitä, että autismikirjon lasten lukutaito olisi myöhemmin erityisen sujuva. Autismikirjon lasten lukutaitoa näyttivät selittävän fonologiset taidot ja nopea sarjallinen nimeäminen, mutta esille tuli joitakin viitteitä siitä, että fonologisten taitojen yhteys lukutaitoon saattaa olla heikompi kuin verrokeilla.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-08

Numero

Osasto

Artikkelit