Uupumuksen itsearviointi MS-tautia sairastavilla – kirjallisuuskatsaus

Kirjoittajat

  • Kati Mäkinen Helsingin yliopisto, psykologian ja logopedian osasto

Avainsanat:

Modified fatigue Impact Scale (MFIS), Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions (FSMC)

Abstrakti

Uupumus on yleisimpiä MS-tautiin liittyviä oireita ja siitä koettu haitta tiedonkäsittelytoiminnoille on huomattava.
Tarvitaan toimivia välineitä uupumuksen ja erityisesti kognitiivisen uupumuksen arviointiin sekä seurantaan. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksella kartoittaa kahden suomenkielelle käännetyn itsearviontiky-
selyn (Modified fatigue Impact Scale, MFIS ja Fatigue Scale for Motor and Cognitive Functions, FSMC) psykomet-
risiä ominaisuuksia ja toimivuutta MS-tautiin liittyvän uupumuksen arvioinnissa sekä raportoida tutkimuksissa kog-
nitiiviseen uupumukseen liitettyjä tekijöitä.

Artikkelihaut tehtiin molempien itsearviointikyselyiden osalta erikseen. FSMC:n osalta haun lopullisena tuloksena
saatiin kolme julkaisua ja MFIS:n osalta tarkasteluun tuli kuusi kokotekstiä. FSMC-kyselyn toistomittausten relia-
biliteetti kuvautui tutkimuksissa verrattain hyvänä ( ICC 0.79 - 0.95). FSMC:n korrelaatio muiden uupumuskyselyi-
den välille muodostui samoin pääosin hyväksi (0.68-0.85). Myös mittarin yhtenäisyys Cronbachin alfakertoimella
arvioituna sijoittui hyvälle tasolle (0.91 – 0.98). MFIS-kyselynkin reliabiliteetti kuvautui toistomittauksin fyysisen- ja
kognitiivisen osa-alueen osalta pääosin hyvänä ( ICC 0,66-0.95). Sen sijaan MFIS:n validiteetti, verrattaessa sitä
Fatique Severity Scale (FSS) kanssa jäi pääosin heikoksi. MFIS:n yhtenäisyys osoittautui kuitenkin Cronbachin
alfakertoimella FSMC-kyselyn tapaan korkeaksi sekä kognitiivisella että fyysisellä osa-alueella (0.88-0.96).

Kognitiivisen uupumuspistemäärän ja kognitiivisen testisuoriutumisen välille löytyi merkitsevä negatiivinen korre-
laatio: mitä suurempi koettu uupumus MS-potilailla oli, sitä heikompaa oli testisuoriutuminen. Mielialankin osalta
useassa tutkimuksessa todettiin merkitsevä korrelaatio uupumuskyselyiden kognitiivisen osa-alueen pistemääriin.

Itsearviointilomakkeet ovat toimiva väline kartoittamaan MS-tautia sairastavan kokemaa uupumusoireistoa. On
olennaista arvioida koetun uupumuksen ohella myös mielialaa. Kognitiivisen osa-alueen pistemäärää voi hyödyn-
tää kognitiivisen uupumuksen vaikeusasteen arvioimisessa. Lisäksi annettujen vastausten kautta voi tarkastella
kognitiivisen uupumuksen laadullisia piirteitä, pyrkien näin tukemaan sairastavaa kohti oireiston parempaa tunte-
musta ja uupumusoireiden kanssa pärjäämistä.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2023-02-07

Numero

Osasto

Artikkelit