Oppilaiden näkemyksiä luonnontieteiden opettajan auktoriteetistä

Students' views about science teacher's authority

Kirjoittajat

  • Saija Ojala Department of Chemistry, University of Jyvaskylä
  • Jouni Välisaari Department of Chemistry, University of Jyvaskylä
  • Jan Lundell Department of Chemistry, University of Jyvaskylä

Avainsanat:

auktoriteetti, opettajuus, luonnontieteiden opettajat, fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus, authority, teachership, science teacher, hermeneutic phenomenological research, grounded theory

Abstrakti

Tässä tutkimuksessa selvitettiin oppilaiden näkemyksiä luonnontieteiden opettajan auktoriteetista, sen muodostumisesta ja kehittämisestä. Tutkimus pohjautuu fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen piirteisiin. Oppilaiden (N = 25) näkemyksiä selvitettiin kyselytutkimuksen avulla ja tutkimusaineisto analysoitiin sekä tilastollisen analyysin että aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Tulosten perusteella auktoriteetti liitettiin osaksi opettajan persoonaa ja asiantuntijuutta. Osaltaan auktoriteetin katsottiin tarkoittavan myös vuorovaikutussuhdetta, jossa opettajalla on oppilasta enemmän valtaa. Auktoriteetin koettiin muodostuvan vuorovaikutussuhteessa, jossa merkittäviä tekijöitä olivat opettajan luonne, hyvä aineenhallinta, ryhmänhallintataidot ja opettajan asema. Auktoriteetin kehittämisessä oleellista oli puolestaan ammattitaidon kehittäminen ja opettajapersoonan vahvistaminen. Oppilaat näyttivät arvostavan asiantuntevaa, järjestystä ylläpitävää ja mukavaa opettajaa.

In English

This research focuses on students’ (N=25) views about science teacher authority, how it forms and how it can be developed. This research is based on hermeneutic phenomenological approach. A research questionnaire was employed to collect the data including both closed and open questions. The analysis of the collected data employed both statistical as well grounded theory approaches. Based on the research data acquired, the students’ view that teacher’s authority is formed in a collaborative relationship, where the character of the teacher, content knowledge, mastering of group dynamics and status of the teacher are important. Also, in order to develop authority in the classroom, development of context-based skills and teacher personality are favoured. Students appreciate a teacher as an authority when the teacher shows skills in the topic taught, is one who keeps order in the class and still appears nice towards the students.

FULL TEXT IN FINNISH.

Tiedostolataukset

Julkaistu

2019-08-09

Viittaaminen

Ojala, S., Välisaari, J., & Lundell, J. (2019). Oppilaiden näkemyksiä luonnontieteiden opettajan auktoriteetistä: Students’ views about science teacher’s authority. LUMAT-B: International Journal on Math, Science and Technology Education, 4(1), 1–18. Noudettu osoitteesta https://journals.helsinki.fi/lumatb/article/view/1131

Numero

Osasto

Tutkimusartikkelit / Vetenskaplig artikel / Research Articles

URN