Matematiikan opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä vertailumenetelmästä

Mathematics teachers’ and teacher students’ conceptions of the comparison method

Authors

DOI:

https://doi.org/10.31129/LUMAT.6.1.327

Keywords:

joustavuus, vertailumenetelmä, matematiikan opetus, matematiikan opettajat

Abstract

Matematiikan opetuksessa voidaan käyttää niin sanottua vertailumenetelmää, jossa oppilaat tuottavat yhteen tehtävään useamman eri ratkaisutavan tai ne näytetään heille. Tämän jälkeen ratkaisutavoista keskustellaan vertaillen. Tavoitteena on lisätä oppilaiden matemaattista joustavuutta. Tässä fenomenografisessa tutkimuksessa selvitetään, millaisia käsityksiä 25 suomalaisella matematiikan opettajalla ja opettajaopiskelijalla on vertailumenetelmästä heidän tutustuttuaan siihen ensimmäistä kertaa. Osallistujat toivat esiin erilaisia hyötyjä: oppilaat voisivat oppia useita tapoja nähdä asioita, löytää itselleen sopivan ratkaisumenetelmän, opettajasta tulisikin valmentaja ja keskustelu lisääntyisi. Tutkimukseen osallistuneet olivat huolissaan, että oppilaita ei välttämättä kiinnosta useiden ratkaisutapojen käyttö, heillä ei ole valmiuksia siihen tai menetelmä vaatisi opettajalta liikaa.

In English

In mathematics teaching, the comparison method means that students produce or are shown multiple methods for the same problem. Following that, the methods are compared in discussion. The goal is to develop the students’ mathematical flexibility. In this study, phenomenography was used to discover the conceptions of 25 Finnish mathematics teachers and teacher students after they were familiarized with the comparison method for the first time. Participants brought up a wide variety of benefits of using the comparison method: students could learn to see things from different perspectives, they could discover the method that is most suitable for them, and the teacher would become more like a coach; discussion would also increase. Participants worried that students may not be interested in using multiple solving methods, students may not possess the skills necessary for it, or the method could be too demanding on the teacher.

FULL TEXT IN FINNISH.

Downloads

Published

2018-10-03

How to Cite

Palkki, R. (2018). Matematiikan opettajien ja opettajaopiskelijoiden käsityksiä vertailumenetelmästä: Mathematics teachers’ and teacher students’ conceptions of the comparison method. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 6(1), 105–128. https://doi.org/10.31129/LUMAT.6.1.327