Multimodaalisuus 1. ja 4. luokan suomalaisissa matematiikan oppikirjoissa

Multimodality in 1st- and 4th-grade Finnish mathematics textbooks

Authors

  • Daranee Lehtonen Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta; Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta, Finland

DOI:

https://doi.org/10.31129/LUMAT.6.1.341

Keywords:

multimodaalisuus, matematiikka, oppikirja, alakoulu, monilukutaito

Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin 1. ja 4. luokan matematiikan oppikirjojen multimodaalista tekstiympäristöä eli moninaisten semioottisten resurssien käyttöä, joka on keskeistä matematiikan oppimisessa. Tavoitteena oli selvittää, 1) millaisia semioottisia resursseja oppikirjoissa on sekä luettavaksi annettuna (ts. tekstien tulkinnassa) että tehtäviksi annettuna (ts. tehtävien tekstien tuottamisessa), 2) miten niitä hyödynnetään merkitysten luomisessa ja 3) kuinka monipuolisesti semioottisia resursseja hyödynnetään oppikirjoissa. Tutkimuksen lähestymistapana on monimenetelmä (mixed-methods). Aluksi tarkastelin aineistojen diskurssia yleisellä tasolla soveltaen metafunktiota ja aikaisempia tutkimuksia. Sen jälkeen erittelin aineiston sisältöjä määrällisesti: onko kyseessä tekstien tulkinta vai tuottaminen ja mitä semioottisia resursseja käytetään. Lopuksi tarkastelin eriteltyjen aineistojen diskurssia. Tutkimustulokset osoittavat, että multimodaalisuuden näkökulmasta monipuolisia tekstiympäristöjä huomioidaan hyvin vähän tutkituissa oppikirjoissa. Matematiikan symbolikieli on selkeästi dominoiva erityisesti tekstien tuottamisessa. Kaikissa oppikirjoissa erilaisia semioottisia resursseja hyödynnetään enimmäkseen vain oppilaan luku- ja laskutaitojen perusteella sekä matematiikan opetettavien sisältöalueiden kannalta. Oppilaan monilukutaidon kannalta matematiikan oppikirjojen tekstiympäristö voisi olla monipuolisempi: oppilaalle voitaisiin tarjota enemmän multimodaalista luettavaa ja tuotettavaa.

In English

This study investigated first- and fourth-grade mathematics textbooks’ multimodal text environment. It aimed to discover 1) what semiotic resources are utilised for interpreting and producing texts, 2) how they are used for meaning-making and 3) how diversely. The inquiry strategy was mixed-methods. First, I analysed discourse of the research data generally using metafunction and previous research. Then, I quantified each semiotic resource’s distribution in terms of text interpretation and production and types of semiotic resources. Finally, I analysed discourse of each quantified data. Research findings demonstrate that from a multimodal perspective, diverse textual environment is barely paid attention to. The symbolic language is dominant, especially to text production. In all textbooks, semiotic resources are used mainly on the basis of student’s literacy and numeracy and to-be-leant mathematics contents. In favour of a student’s multiliteracies, mathematics textbooks’ text environment should be more diverse: offer more multimodal text interpretation and production.

FULL TEXT IN FINNISH.

Downloads

Published

2018-12-21

How to Cite

Lehtonen, D. (2018). Multimodaalisuus 1. ja 4. luokan suomalaisissa matematiikan oppikirjoissa: Multimodality in 1st- and 4th-grade Finnish mathematics textbooks. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 6(1), 129–164. https://doi.org/10.31129/LUMAT.6.1.341