Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa

Authors

  • Maija Rukajärvi-Saarela Technology & Business, Kokkola-Pietarsaari unit, Centria University of Applied Sciences
  • Kari Kiviniemi Kokkola University Consortium Chydenius, University of Jyväskylä
  • Maija Aksela Chemistry Teacher Education, Chemistry Institute, University of Helsinki

DOI:

https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1006

Abstract

Luokanopettajat ovat avainasemassa lasten innostuksen herättämisessä sekä kemian tietojen ja taitojen kasvun tukemisessa alakoulussa. Tämän tutkimuksen päätavoitteeksi asetettiin kehittää luokanopettajan perus- ja täydennyskoulutukseen osallistava koulutusmalli, joka tarjoaa sekä sisällöllisiä että menetelmällisiä työkaluja kemian opettamiseen tutkimuksellisuutta korostaen. Opetus- ja opiskelukäytäntöjä kehitettäessä tukeuduttiin kemiaan luonnontieteenä, erityisesti sen kokeellisuuteen ja tutkimuksellisuuteen, sekä osallistavaa ja ammatillista kehittymistä tukevaa opettajankoulutusta käsitteleviin teoreettisiin lähtökohtiin. Koulutusmallia olivat tutkijan ja kouluttajien kanssa yhteisöllisesti kehittämässä yhteensä 168 peruskoulun opettajaa ja luokanopettajaopiskelijaa. Tutkimusaineiston muodostivat kolmen aallon yhteensä seitsemässä mesosyklissä hankitut kysely- ja havainnointiaineistot, opettajaopiskelijoiden kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja koulutusmallien kehittämisprosessit sekä kehitetyt koulutusmallit. Aineistojen analysoinnissa käytettiin pääosin laadullisen sisällönanalyysin metodeja mutta mukana on myös määrällisiä osioita. Kehitetyssä koulutusmallissa workshop-tyyppisen koulutuksen sijaan työskennellään autenttisessa oppimisympäristössä, jossa myös oppilaat ovat osa-aikaisesti mukana. Koulutus on osallistavaa ja se tarjoaa innostavan ja turvallisen tavan harjoitella tutkimuksellisuutta ja sen ohjausta. Erityisen merkityksellisiä oppiminen kannalta ovat opettajien koulutuksen aikana saamat omakohtaiset oppimis- ja ohjaamiskokemukset sekä niiden pohdinnat, kouluttajien antama rohkaisu sekä yhteisöllinen tuki. Nämä rohkaisevat opettajia siirtämään tutkimuksellisuutta myös omaan opetukseen. Opettajaopiskelijoiden koulutuksen aikana kirjoittamat reflektoivat prosessipäiväkirjat ja niissä esille nostettujen asioiden lähes reaaliaikainen huomioiminen meneillään olevassa koulutuksessa ja yhteisissä pohdinnoissa tukevat korkeamman tason kognitiivisia prosesseja ja edesauttavat ammatillista kehittymistä. Tutkimustuotteena saatiin myös kuvaus siitä, kuinka tutkimuksellisuutta tukeva oppimisympäristö koulussa tulee järjestää opetukseen sopivaksi esimerkiksi välineistön ja tilojen suhteen. Oppimisympäristön suunnittelussa tulee huomioida myös positiivisen ja sallivan ilmapiirin merkitys oppimiseen.

 

Downloads

Published

2015-10-30

How to Cite

Rukajärvi-Saarela, M., Kiviniemi, K., & Aksela, M. (2015). Osallistava ja tutkimuksellinen kemian opiskelu luokanopettajien koulutuksessa. LUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education, 3(6), 887–904. https://doi.org/10.31129/lumat.v3i6.1006

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>